Vychádza druhé číslo časopisu Poprad Hockey
19. marca 2018
Stanovisko HK Poprad k podnetom na disciplinárnu komisiu
21. marca 2018

Bezpečnostné a organizačné pokyny pred štvrťfinálovými duelmi

Vyraďovacia časť sezóny je pre divákov atraktívnejšia. Na zápasoch sa preto očakáva zvýšená návštevnosť. Prečítajte si dôležité informácie ešte pred vstupom na zimný štadión. Prosíme vás o dodržiavanie nasledovného:

Včasný príchod na štadión
Odporúčame všetkým fanúšikom včasný príchod na zimný štadión s cieľom predchádzať zdržaniam pri kúpe kontrole vstupeniek. Brány zimného štadióna sa otvoria o 16:45 hod.

Zákaz hádzania predmetov na ľadovú plochu
Vhadzovanie akýchkoľvek predmetov na ľadovú plochu môže spôsobiť vážne zranenie hráčom a jeho dôsledkom môže byť udelenie trestu domácemu tímu. Žiadame vás, aby ste sa zdržali hádzania čohokoľvek na ľadovú plochu.

Nebezpečenstvo zranenie pukom
Aj napriek prijatým bezpečnostným opatreniam, zoberte prosím na vedomie nebezpečenstvo možných zranení spôsobených náhodne vystreleným pukom z ľadovej plochy do priestorov hľadiska. Buďte ostražití. V prípade zranenia vyhľadajte prostredníctvom najbližšieho usporiadateľa zdravotnícku pomoc.

Zákaz fajčenia a vnášania pyrotechnických výrobkov
Dovoľujeme si vás upozorniť, že vo všetkých priestoroch arény je prísne zakázané fajčiť. Vnášať na miesto podujatia pyrotechnické výrobky sa zakazuje.

Priestory zimného štadióna sú monitorované kamerovým systémom
Pri akomkoľvek protiprávnom konaní a porušení povinnosti účastníka podujatia využije organizátor svoje oprávnenia. Dôsledkom protiprávneho konania môže byť vyvodenie právnej zodpovednosti za správny delikt alebo priestupok napríklad formou udelenia pokuty. Za trestný čin spáchaný v súvislosti s účasťou na verejnom podujatí hrozí trest zákazu účasti na verejných podujatiach.

Žiadame vás o dodržiavanie organizačného poriadku a pokynov organizátorov, členov usporiadateľskej služby (usporiadateľ/security), príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov mestskej polície. Upozorňujeme, že usporiadateľská služba je v odôvodnených prípadoch oprávnená neumožniť vstup na podujatie. Vstup nebude umožnený ani osobám zjavne pod vplyvom alkoholu. Usporiadateľ je oprávnený vyviesť diváka a zakázať jeho ďalšiu účasť na podujatí.

Spoločne veríme, že všetci, ktorí sa zúčastníte play-off zápasov, prídete povzbudzovať svoj tím a vytvoríme tak fantastickú divácku kulisu. Ďakujeme vám.

 

Účastníkovi podujatia sa zakazuje
a) vnášať na miesto konania podujatia a používať pyrotechnický výrobok, strelnú zbraň, chladnú zbraň alebo inú vec, ktorou možno urobiť útok proti telu dôraznejším, okrem ich použitia na výkon športovej činnosti,
b) navštevovať podujatie pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok,
c) vnášať na podujatie alkoholické nápoje, ak obec vydala zákaz predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na podujatí alebo vnášať na rizikové podujatie alkoholické nápoje s obsahom alkoholu vyšším ako 4,1 objemových percent alkoholu,
d) mať zakrytú tvár spôsobom sťažujúcim alebo znemožňujúcim jeho identifikáciu,
e) používať štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov znevažujúcim spôsobom alebo iným spôsobom, ktorým možno podnecovať k narušeniu verejného poriadku alebo ohrozeniu riadneho priebehu domáceho podujatia,
f) vnášať štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov na domáce podujatie, pri ktorom môže dôjsť k narušeniu verejného poriadku alebo k ohrozeniu bezpečnosti, zdravia alebo mravnosti účastníkov podujatia,
g) vnášať na podujatie písomné, grafické, obrazové,zvukové alebo obrazovo-zvukové vyhotovenie
1. textov a vyhlásení, zástav, odznakov, hesiel alebo symbolov skupín alebo hnutí a ich programov alebo ideológií, ktoré smerujú k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd,
2. obhajujúce, podporujúce alebo podnecujúce nenávisť, násilie alebo neodôvodnene odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie,
h) požívať alkoholické nápoje počas premiestňovania sa na miesto konania podujatia alebo z miesta konania podujatia v priestoroch verejnej dopravy a hromadných dopravných prostriedkoch,
i) vstupovať v čase konania podujatia do priestorov športoviska bez súhlasu organizátora,
j) vhadzovať predmety do priestoru športoviska.
Facebook komentáre