Banská Bystrica rozhodla o svojom víťazstve v závere
24. marca 2019
Atraktívne semifinálové zápasy
26. marca 2019

Bezpečnostné a organizačné pokyny pred semifinálovými duelmi

Vyraďovacia časť sezóny je pre divákov atraktívnejšia. Na zápasoch sa preto očakáva zvýšená návštevnosť. Prečítajte si dôležité informácie ešte pred vstupom na zimný štadión. Prosíme vás o dodržiavanie nasledovného:

Včasný príchod na štadión
Odporúčame všetkým fanúšikom včasný príchod na zimný štadión s cieľom predchádzať zdržaniam pri kúpe a kontrole vstupeniek. Brány zimného štadióna sa otvoria o 16:45 hod.

Zákaz hádzania predmetov na ľadovú plochu
Vhadzovanie akýchkoľvek predmetov na ľadovú plochu môže spôsobiť vážne zranenie hráčom a jeho dôsledkom môže byť udelenie trestu domácemu tímu. Žiadame vás, aby ste sa zdržali hádzania čohokoľvek na ľadovú plochu.

Nebezpečenstvo zranenie pukom
Aj napriek prijatým bezpečnostným opatreniam, zoberte prosím na vedomie nebezpečenstvo možných zranení spôsobených náhodne vystreleným pukom z ľadovej plochy do priestorov hľadiska. Buďte ostražití. V prípade zranenia vyhľadajte prostredníctvom najbližšieho usporiadateľa zdravotnícku pomoc.

Zákaz fajčenia a vnášania pyrotechnických výrobkov
Dovoľujeme si vás upozorniť, že vo všetkých priestoroch arény je prísne zakázané fajčiť. Vnášať na miesto podujatia pyrotechnické výrobky sa zakazuje.

Zákaz vnášať nástroje spôsobujúce nadmerný hluk
Účastníkovi sa zakazuje vnášať na štadión klaksóny, vuvuzely, elektricky, mechanicky alebo inak poháňané stroje a nástroje spôsobujúce nadmerný hluk.

Zákaz vnášať nebezpečné predmety
Do priestorov štadióna a zvlášť do hľadiska je zakázané vnášať fľaše, dáždniky, laserové ukazováky alebo inú vec, ktorou možno urobiť útok proti telu dôraznejším.

Odporúčanie konzumovať nápoje mimo priestorov hľadiska
Z dôvodu zvýšenej návštevnosti a úzkych priestorov v hľadisku medzi sedadlami odporúčame konzumovať nápoje na chodbách zimného štadióna, aby nedošlo k náhodnému obliatiu tekutinou ostatných divákov na tribúnach.

Povinnosť podrobiť sa bezpečnostnej prehliadke
Kvôli zaisteniu bezpečnosti je každý povinný podrobiť  sa bezpečnostnej prehliadke pri vstupe na zimný štadión.

Priestory zimného štadióna sú monitorované kamerovým systémom
Pri akomkoľvek protiprávnom konaní a porušení povinnosti účastníka podujatia využije organizátor svoje oprávnenia. Dôsledkom protiprávneho konania môže byť vyvodenie právnej zodpovednosti za správny delikt alebo priestupok napríklad formou udelenia pokuty. Za trestný čin spáchaný v súvislosti s účasťou na verejnom podujatí hrozí trest zákazu účasti na verejných podujatiach.

Vstupenky sú na konkrétne miesta
Každá vstupenka platí na konkrétne miesto. V prípade dieťaťa do 130 cm je rodič povinný mať dieťa na kolenách, nie ho posadiť na iné sedadlo. Jeden dospelý môže na zápas vziať len jedno dieťa do 130 cm. V sektoroch C1 a C2 sú v 1. rade vyhradené sedadlá pre zástupcov médií a v radoch 2. až 6. pre členov HK ŠKP Poprad, teda výhradne pre držiteľov členských kariet, ktoré ich oprávňujú sedieť v daných sektoroch.

Žiadame vás o dodržiavanie organizačného poriadku a pokynov organizátorov, členov usporiadateľskej služby (usporiadateľ/security), príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov mestskej polície. Upozorňujeme, že usporiadateľská služba je v odôvodnených prípadoch oprávnená neumožniť vstup na podujatie. Vstup nebude umožnený ani osobám zjavne pod vplyvom alkoholu. Usporiadateľ je oprávnený vyviesť diváka a zakázať jeho ďalšiu účasť na podujatí.

Spoločne veríme, že všetci, ktorí sa zúčastníte play-off zápasov, prídete povzbudzovať svoj tím a vytvoríme tak fantastickú divácku kulisu. Ďakujeme vám.

Účastníkovi podujatia sa zakazuje
a) vnášať na miesto konania podujatia a používať pyrotechnický výrobok, strelnú zbraň, chladnú zbraň alebo inú vec, ktorou možno urobiť útok proti telu dôraznejším, okrem ich použitia na výkon športovej činnosti,
b) navštevovať podujatie pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok,
c) vnášať na podujatie alkoholické nápoje, ak obec vydala zákaz predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na podujatí alebo vnášať na rizikové podujatie alkoholické nápoje s obsahom alkoholu vyšším ako 4,1 objemových percent alkoholu,
d) mať zakrytú tvár spôsobom sťažujúcim alebo znemožňujúcim jeho identifikáciu,
e) používať štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov znevažujúcim spôsobom alebo iným spôsobom, ktorým možno podnecovať k narušeniu verejného poriadku alebo ohrozeniu riadneho priebehu domáceho podujatia,
f) vnášať štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov na domáce podujatie, pri ktorom môže dôjsť k narušeniu verejného poriadku alebo k ohrozeniu bezpečnosti, zdravia alebo mravnosti účastníkov podujatia,
g) vnášať na podujatie písomné, grafické, obrazové,zvukové alebo obrazovo-zvukové vyhotovenie
1. textov a vyhlásení, zástav, odznakov, hesiel alebo symbolov skupín alebo hnutí a ich programov alebo ideológií, ktoré smerujú k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd,
2. obhajujúce, podporujúce alebo podnecujúce nenávisť, násilie alebo neodôvodnene odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie,
h) požívať alkoholické nápoje počas premiestňovania sa na miesto konania podujatia alebo z miesta konania podujatia v priestoroch verejnej dopravy a hromadných dopravných prostriedkoch,
i) vstupovať v čase konania podujatia do priestorov športoviska bez súhlasu organizátora,
j) vhadzovať predmety do priestoru športoviska.

Facebook komentáre