Pravidlá vyvolávajúce vášne – Ofsajd

Hokej je mimoriadne emotívna hra. Platí to o hráčoch, tréneroch a najmä o fanúšikoch. Búrku nevôle často vyvolajú určité rozhodnutia rozhodcov, s ktorými mnohí nesúhlasia. Nie vždy však ide o ich chybu. Nie je výnimkou, že ich len hráči či diváci dostatočne nepoznajú. Preto sme sa rozhodli pre vás pripraviť sériu článkov, kde vám predstavíme ich podrobnejšie znenia.

Asi nie nadarmo sa vraví, že až keď ovládaš pravidlo o ofsajde, až potom vieš čo je hokej a si fanúšik, ktorý si môže na tribúne povedať svoj názor aj o čosi hlasnejšie. Dnes sa ale presvedčíte o tom, že to nie je asi až taká pravda. S konkrétnymi zneniami pravidiel ohľadom tejto spornej situácie majú totiž často problém aj samotní hráči. Veď sa presvedčte sami, že nejde o nič jednoduché a zaujímavých situácii sa v tomto prípade môže udiať mimoriadne veľa.

Pravidlo 78 – Ofsajd

 • Jedinou čiarou pre ofsajd je útočná modrá čiara. Korčuliari útočiaceho tímu nemôžu prekročiť túto čiaru pred pukom bez toho, aby nevznikol ofsajd. (V Pravidle 81-I. sú výnimky).
 • Celá šírka modrej čiary sa považuje za súčasť toho pásma, v ktorom je puk.
 • Ak bol puk v strednom pásme, nepovažuje sa za puk v útočnom pásme, pokiaľ nie je celý za modrou útočnou čiarou.
 • Ak bol puk v útočnom pásme, nepovažuje sa za puk v strednom pásme, pokiaľ nie je celý za modrou útočnou čiarou.
 • Ak korčuliar útočiaceho tímu je v útočnom pásme a puk je v strednom pásme, puk sa nepovažuje za puk v útočnom pásme, kým nie je celý za modrou útočnou čiarou.
 • Pre posúdenie ofsajdu je rozhodujúca pozícia korčúľ hráčov útočiaceho tímu vzhľadom na útočnú modrú čiaru vo vzťahu k puku. Útočiaci korčuliar je v ofsajde, keď má obidve korčule úplne za modrou čiarou v útočnom pásme predtým, ako za modrú čiaru prejde celý puk. Týka sa to puku ako trojrozmerného objektu. Ak je puk vo vzduchu a je úplne v priestore za modrou útočnou čiarou pred ktorýmkoľvek útočiacim korčuliarom, ofsajd nie je.
 • Poloha korčúľ korčuliarov sa posudzuje iba v dvoch polohách. Každá korčuľa, ktorá je vo vzduchu, nepatrí ani na jednu stranu modrej čiary dovtedy, kým sa nedotkne ľadovej plochy.
 • Ak korčuliar nechce byť v ofsajde, môže mať jednu korčuľu vnútri útočného pásma tak dlho, kým sa druhá korčuľa dotýka ľadovej plochy v strednom pásme alebo útočnej modrej čiary.

Pravidlo 79 – Ofsajdové situácie

 • Ofsajd bude, ak útočiaci korčuliar vystrelí alebo prihrá puk spoluhráčovi, ktorý je v útočnom pásme skôr, ako puk prejde cez útočnú modrú čiaru. Po prerušení hry bude vhadzovanie puku na najbližšom bode na vhadzovanie puku od miesta, odkiaľ bol puk prihraný alebo vystrelený, avšak bez poskytnutia územnej výhody tímu, ktorý sa previnil.
 • Ofsajd bude, ak útočiaci korčuliar vystrelí puk spoza útočného pásma a puk opustí hraciu plochu v útočnom pásme, v ktorom bol jeho spoluhráč. Po prerušení hry bude vhadzovanie puku na najbližšom bode na vhadzovanie puku od miesta, odkiaľ bol puk vystrelený alebo prihraný, pričom tím, ktorý sa previnil, nesmie získať územnú výhodu.
 • Ak hráč brániaceho sa tímu zo svojho obranného pásma prihrá alebo vystrelí puk, ktorý zasiahne rozhodcu za modrou čiarou a odrazí sa od neho späť do obranného pásma, v ktorom je ešte stále korčuliar útočiaceho tímu, rozhodca bude avizovať výhodu pri ofsajde.
 • Ofsajd bude, ak korčuliar prihrá puk zo stredného pásma spoluhráčovi v útočnom pásme. Po prerušení hry bude vhadzovanie puku v strednom pásme na najbližšom bode na vhadzovanie puku od miesta, odkiaľ bol puk prihraný, avšak podľa toho, aby tím, ktorý sa previnil, nezískal územnú výhodu.
 • Ofsajd bude, ak korčuliar prihrá puk zo svojho obranného pásma spoluhráčovi v útočnom pásme. Po prerušení hry bude vhadzovanie puku v obrannom pásme na najbližšom bode na vhadzovanie puku od miesta, odkiaľ bol puk prihraný.
 • Ofsajd bude, ak útočiaci korčuliar je v útočnom pásme a svojou hokejkou narába tak, že puk sa pohybuje okolo útočnej modrej čiary smerom von a dnu. Po prerušení hry bude vhadzovanie puku v strednom pásme na najbližšom bode na vhadzovanie puku, kde bol pri prerušení hry
 • Situácia v hre 1: Ak korčuliar má jednu korčuľu nad ľadovou plochou a druhú korčuľu v útočnom pásme v momente, keď puk prejde cez modrú čiaru, bude ofsajd.
 • Situácia v hre 2: Ak korčuliar má obidve korčule v útočnom pásme v momente, keď puk prejde cez modrú čiaru, bude ofsajd.
 • Situácia v hre 3: Ak korčuliar v strednom pásme vystrelí puk, pričom spoluhráč predstihne puk pred útočnou modrou čiarou bez toho, že dostal puk pod kontrolu, tento spoluhráč spôsobí situáciu výhody pri ofsajde.
 • Situácia v hre 4: Korčuliar s obidvomi korčuľami v útočnom pásme prijme prihrávku od spoluhráča. Keď zastaví puk svojou hokejkou predtým, ako puk prejde cez modrú čiaru, a potom ho vtiahne za modrú čiaru, bude ofsajd.
 • Situácia v hre 5: A6 má obidve korčule v útočnom pásme. A8 prihrá alebo vystrelí puk zo stredného pásma, pričom puk zasiahne B4, ktorý je tiež v strednom pásme. Ak sa puk od B4 odrazí od jeho tela alebo hokejky a prejde cez modrú čiaru do útočného pásma, A6 je potom v situácii výhody pri ofsajde.
 • Situácia v hre 6: Útočiaci tím má puk v útočnom pásme. Puk je čiastočne na modrej čiare a v strednom pásme. Ak útočiaci korčuliar potom vtiahne celý puk cez modrú čiaru do útočného pásma, ofsajd nebude.
 • Situácia v hre 7: Útočiaci korčuliar má jednu korčuľu v útočnom pásme a druhú korčuľu v strednom pásme. Prevezme prihrávku na svoju hokejku, ktorú má v strednom pásme. Potom vojde korčuľou, ktorú mal v strednom pásme, za modrú čiaru do svojho útočného pásma, pričom má puk stále na svojej hokejke v strednom pásme, a ak nakoniec stiahne puk za modrú čiaru do svojho útočného pásma, bude ofsajd.
 • Situácia v hre 8: Brániaci korčuliar vystrelí puk zo svojho obranného pásma a celý puk prejde cez modrú čiaru. Puk sa potom odrazí od niektorého korčuliara v strednom pásme späť do obranného pásma. Ak je niektorý útočiaci korčuliar stále v útočnom pásme, bude ofsajd.

Pravidlo 80 – Vhadzovanie puku po ofsajde

Ak vznikne ofsajd, hra sa preruší a vhadzovanie puku bude takto:

1.V strednom pásme na najbližšom bode na vhadzovanie puku od miesta, kde do útočného pásma zaviedol puk útočiaci korčuliar, pričom
jeho spoluhráč už bol v útočnom pásme;
2. Na strednom bode na vhadzovanie puku, ak prihrávka alebo strela smerovala spomedzi strednej červenej čiary a útočnej modrej čiary;
3. Na bode na vhadzovanie puku v strednom pásme pri obrannom pásme, ak prihrávka alebo strela smerovala spomedzi obrannej modrej
čiary a strednej červenej čiary.
4. Na bode na vhadzovanie puku v obrannom pásme tímu, ktorý sa previnil, ak korčuliar spôsobil ofsajd úmyselne;
5. Na bode na vhadzovanie puku v obrannom pásme tímu, ktorý sa previnil, ak puk bol prihraný alebo vystrelený útočiacim korčuliarom zo
svojho obranného pásma;
6. Na najbližšom bode na vhadzovanie puku od miesta, z ktorého bol puk vystrelený alebo prihraný, pričom vznikla výhoda pri ofsajde, ale súčasne puk opustil hraciu plochu;
7. Na bode na vhadzovanie puku v obrannom pásme, ak brániacemu sa tímu bol uložený trest počas výhody pri ofsajde útočiaceho tímu.

Ak čiarový rozhodca urobí chybu pri posúdení ofsajdovej situácie a preruší hru, vhadzovanie puku bude na bode na vhadzovanie puku, ktorý podľa pravidiel zodpovedá procedúre vhadzovania puku po ofsajde.

Pravidlo 81 – Ofsajd nie je

 • Ofsajd nie je, ak hráč, ktorý korčuľovaním vzad vedie puk a prejde cez modrú čiaru pred pukom, pričom v momente získania puku mal ešte obidve korčule v strednom pásme pred modrou čiarou.
 • Ofsajd nie je, ak korčuliar prevezme prihrávku, pričom jeho hokejka a jedna korčuľa sú už v útočnom pásme, ale jedna korčuľa sa ešte dotýka ľadovej plochy v strednom pásme.

Situácia v hre 1: Ak korčuliar má jednu korčuľu na modrej čiare alebo v strednom pásme, a druhú korčuľu v útočnom pásme v momente, keď puk prejde cez modrú čiaru, ofsajd nie je.
Situácia v hre 2: Ak korčuliar má obidve korčule v strednom pásme, ale svoju hokejku v útočnom pásme v momente, keď puk prešiel cez modrú čiaru, ofsajd nie je.
Situácia v hre 3: Ak korčuliar má jednu korčuľu v strednom pásme a druhú korčuľu na modrej čiare v momente, keď puk prešiel prejde cez modrú čiaru, ofsajd nie je.
Situácia v hre 4: Ak korčuliar má obidve korčule v útočnom pásme, ale puk je ešte na modrej čiare, nie je ofsajd, kým puk neprejde cez modrú čiaru.
Situácia v hre 5: Ak A8 má obidve korčule v útočnom pásme, keď B5 vystrelil, prihral alebo viedol puk späť zo stredného pásma do svojho obranného pásma. A8 nie je v ofsajde.
Situácia v hre 6: Útočiaci korčuliar, ktorý má obidve korčule v útočnom pásme, prijal prihrávku od spoluhráča v strednom pásme. Puk zastavil svojou hokejkou predtým, ako puk prešiel cez modrú čiaru, potom posunul jednu korčuľu späť na modrú čiaru a držal korčuľu na modrej čiare. Keď posunul puk za modrú čiaru, pričom jeho korčuľa bola stále na modrej čiare, nebol v ofsajde.

Pravidlo 82 – Výhoda pri ofsajde

 • Ak útočiaci korčuliar je vo svojom útočnom pásme skôr ako puk, ale sa puku nedotkol, rozhodca vzpaží ruku, čím avizuje výhodu pri ofsajde. Hra bude pokračovať, ak brániaci sa tím získa puk a ak útočiaci korčuliar sa nepokúša získať puk alebo prinútiť protihráča s pukom, aby sa musel vrátiť späť ku koncu svojho obranného pásma, namiesto toho, aby opustil svoje útočné pásmo tak, že sa dotkne aspoň jednou korčuľou modrej čiary.
 • Aby mohol čiarový rozhodca zrušiť avizovanú výhodu pri ofsajde, všetci útočiaci korčuliari musia opustiť svoje útočné pásmo alebo brániaci sa tím musí vyviesť puk do stredného pásma. Od toho momentu sa korčuliari útočiaceho tímu môžu opäť snažiť získať puk alebo vrátiť sa do útočného pásma.
 • Ak po avizovaní výhody pri ofsajde bola prerušená hra, vhadzovanie puku bude v strednom pásme pri obrannej modrej čiare brániaceho sa tímu na bode na vhadzovanie puku, ktorý je najbližšie k miestu, kde bol puk pri prerušení hry.
 • Ak sa počas avizovania výhody pri ofsajde brániaci tím nesnaží vyviesť puk zo svojho obranného pásma a útočiaci tím nejaví snahu opustiť svoje útočné pásmo, hra bude prerušená pre ofsajd. Vhadzovanie puku bude na bode na vhadzovanie puku v strednom pásme pri obrannej modrej čiare brániaceho sa tímu, ktorý je najbližšie k miestu, kde bol puk pri prerušení hry.
 • Ak pri avizovaní výhody pri ofsajde brániaci sa tím dopraví puk do vlastnej bránky, gól sa uzná.
 • Korčuliar brániaceho sa tímu pri výhode pri ofsajde počas vyprázdňovania pásma môže zaviesť puk za svoju bránku s podmienkou, že sa nepokúša zdržiavať hru. VII. Ak puk vystrelený do útočného pásma spôsobí avizovanie výhody pri ofsajde, pričom puk vnikne do bránky brániaceho sa tímu (alebo priamo alebo od brankára, brániaceho hráča, alebo od rozhodcu, alebo po odraze od ochranného skla alebo mantinelu), gól nebude uznaný, lebo strela spôsobila ofsajd. Skutočnosť, že útočiaci tím pred vniknutím puku do bránky
  opustil svoje útočné pásmo je v tejto situácii nepodstatná.
 • Ak počas avizovania výhody pri ofsajde hráč brániaceho sa tímu vystrelí puk priamo von z hracej plochy, použije sa pravidlo o zdržiavaní hry a brániacemu sa tímu bude uložený príslušný trest.
 • Ak dôjde k situácii z Pravidla 82-VIII., ale puk sa odrazí od ochranného skla alebo spoluhráča, pričom nepreletel ponad obrannú modrú čiaru, trest nebude uložený, ale vhadzovanie puku bude v strednom pásme, pretože bola avizovaná výhoda pri ofsajde.
 • Ak dôjde k situácii z Pravidla 82-VIII., ale puk sa odrazí od ochranného skla alebo spoluhráča, pričom preletel ponad obrannú modrú čiaru, trest nebude uložený, ale vhadzovanie puku bude na bode na vhadzovanie puku v obrannom
  pásme, na tej strane, z ktorej bol vystrelený alebo odrazený.
 • Ak počas avizovanej výhody pri ofsajde útočiaci tím vystrelil puk cez modrú čiaru a puk sa odrazil od hráča brániaceho sa tímu a opustil hraciu plochu, vhadzovanie puku bude na najbližšom bode na vhadzovanie puku od miesta, odkiaľ bol puk vystrelený.
 • Ak je súčasne avizovaná výhoda pri ofsajde a avizovaný trest, pravidlá anulujú pravidlá o ofsajde. Ak útočiaci tím spôsobí pri avizovaní výhody pri ofsajde prerušenie hry, keď bude brániacemu hráčovi uložený trest, vhadzovanie puku bude v obrannom pásme podľa pravidiel o vhadzovaní puku po uložení trestu.

Pravidlo 84 – Ofsajd (úmyselný)

 • Ofsajd je posúdený ako úmyselný, keď cieľom útočiaceho tímu bolo úmyselné prerušenie hry.
 • Vhadzovanie puku bude v obrannom pásme tímu, ktorý spôsobil úmyselný ofsajd.
 • Ofsajd bude posúdený ako úmyselný ofsajd, ak:
  1. Puk je vystrelený na bránku alebo do blízkosti bránky útočiacim tímom počas avizovania výhody pri ofsajde, a prinúti brankára, aby chytil puk;
  2. Útočiaci tím sa dotkne puku, alebo sa snaží získať puk počas avizovania výhody pri ofsajde, alebo sa snaží napádať brániacich
  korčuliarov, ktorí majú puk;
  3. Útočiaci tím dosiahne gól po akcii, ktorá spôsobila výhodu pri ofsajde (t.j. vystrelený puk vnikol do bránky), a preto v takom prípade gól nebude uznaný;
  4. Útočiaci tím sa nesnaží opustiť svoje útočné pásmo a zrušiť tak avizovanú výhodu pri ofsajde.
 • Ak je puk vystrelený útočiacim tímom do útočného pásma a rozhodca avizuje výhodu pri ofsajde, pričom puk akýmkoľvek spôsobom vnikne do bránky, gól sa neuzná, ale iba v prípade, že nebol úmyselne dosiahnutý hráčom brániaceho sa tímu. Vhadzovanie puku bude na bode na vhadzovanie puku v obrannom pásme tímu, ktorý spôsobil úmyselný ofsajd.
 • Počas avizovania výhody pri ofsajde, keď útočiaci tím opúšťa svoje útočné pásmo a puk náhodne zasiahne útočiaceho korčuliara vnútri útočného pásma, hra bude prerušená pre ofsajd, ale ofsajd sa neposúdi ako úmyselný.